Er is in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar het innovatievermogen van organisaties. Het blijkt dat de innovatiekracht van een organisatie nauw samenhangt met onderstaande 7 eigenschappen. U kunt zelf testen hoe u scoort op deze eigenschappen. Geef hieronder aan in welke mate de genoemde eigenschappen op uw organisatie van toepassing zijn. Selecteer het percentage dat uw huidige situatie het beste weergeeft. Druk daarna op de knop en bekijk direct de uitslag in uw browser.

1. Strategie & Leiderschap 

Een heldere innovatiestrategie omschrijft het belang van innovatie en geeft aan op welke wijze de innovatieambities zullen worden gerealiseerd. De strategie geeft richting aan het denken en doen van de medewerkers. Daarvoor moeten ze de strategie kennen, begrijpen, accepteren en ernaar handelen. De leider van de organisatie draagt deze innovatiestrategie actief, regelmatig en met overtuiging uit.
50 %
2. Klimaat & Managementstijl 

Er bestaat een innovatiegezinde cultuur, waarbinnen iedereen aangemoedigd wordt om te komen met innovatieve voorstellen en ideeën. Het management schaart zich door middel van uitlatingen, houding en gedrag achter deze cultuur. Ideeën worden beloond en falen wordt niet bestraft. Fouten zijn leerervaringen.
50 %
3. Combinatiekracht

Het delen en toepassen van kennis, informatie & inspiratie wordt op alle mogelijke manieren bevorderd. Er is samenwerking met externe partijen zoals kennisinstellingen, klanten & leveranciers. In de (interne) communicatie wordt ruim aandacht gegeven aan innovatiegerichte activiteiten en resultaten.
50 %
4. Mensen & Vaardigheden 

Er wordt geïnvesteerd in de creatieve/innovatieve competenties van medewerkers. Mensen worden ingezet op basis van hun interesses en voorkeuren. Er wordt op diverse manieren actief gewerkt aan het bevorderen van medewerkerstevredenheid. Er is diversiteit qua opleiding, ervaring, leeftijd, sekse, culturele achtergrond, persoonlijkheden, talenten en bekwaamheden.
50 %
5. Beschikbaarheid Middelen

Er is in ruime mate apart budget voor innovatie projecten. Besluitvorming over de besteding hiervan vindt zo laag mogelijk plaats. Het risico wordt gespreid over meerdere innovatie-trajecten. Medewerkers krijgen de benodigde tijd en faciliteiten om te werken aan zelfgekozen of zelf geïnitieerde onderwerpen.
50 %
6. Proces & Structuur 

De taken en verantwoordelijkheden m.bt. innovatie zijn duidelijk belegd. Er is een specifiek proces ingericht voor het verkrijgen, opvangen, waarborgen en beoordelen van ideeën, en voor het versnellen van de besluitvorming over innovatieprojecten. Er is een goed gestructureerde aanpak voor het managen en uitvoeren van innovatieprojecten.
50 %
7. Meten, Weten & Sturen 

Er zijn specifieke innovatie-indicatoren benoemd, zoals bijvoorbeeld: het aantal ingediende ideeën per team, de doorlooptijd van idee-beoordeling, uitval-en doorstroompercentages, het aantal innovatieprojecten, en de voortgang van deze projecten. Deze worden gemeten en geëvalueerd. Het innovatieproces wordt gestuurd op basis van deze innovatie-indicatoren.
50 %