Herbestemming Nedereindse Plas – Gemeente Utrecht

De Nedereindse Plas is een voormalige zandwin- en afvalstortlocatie van circa 91 hectare die uit twee plassen bestaat. Beide plassen zijn gedeeltelijk gedempt met o.a. bouw- en sloopafval. De gemeente Utrecht is sinds enige jaren bezig met de sanering van het gebied om de locatie geschikt te maken voor zwemrecreatie. Maar uit recent onderzoek blijkt dat dit een onevenredig grote investering zou vergen, die niet opweegt tegen de gebruikswaarde. Vandaar dat er behoefte ontstaan is om onderzoek te doen naar alternatieve bestemmingen voor het gebied. De gemeente Utrecht ziet in de situatie een unieke kans om de enorme oppervlakte aan grond en water op een zodanige wijze in te richten dat een bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit van de leefomgeving in de stad en omgeving. Er zullen weliswaar kosten aan verbonden zijn, en bestaande afspraken moeten wellicht worden herzien, maar op zichzelf biedt het gebied in deze druk bebouwde omgeving zeer veel mogelijkheden.

Wat was de vraag?

KreaNova is gevraagd een brainstorm te organiseren, waarin de gemeente samen met de andere stakeholders (provincie, hoogheemraadschap en recreatieschap) de situatie kan doorgronden, wensen en gevoelens kan inventariseren, alternatieve concepten kan ontwikkelen voor de herbestemming van het gebied, en deze kan valideren, en uiteindelijk de bestuurders enkele concepten aan kan bieden die voldoende rendabel, duurzaam en veilig zijn en bovendien acceptabel voor de stakeholders.

Wat hebben we gedaan?

Het doel van de driedaagse brainstormsessie was om met de vertegenwoordigers van alle partijen via de inzet van creatieve werkvormen en technieken te komen tot een aantal ‘out-of-the-box’ varianten voor de inrichting van de Nedereindse Plas, welke ter besluitvorming aan het bestuurlijk overleg zouden kunnen worden voorgelegd. De brainstorm werd ondersteund door 2 facilitators vanuit KreaNova. De ideeën die tijdens de brainstorm naar voren kwamen werden daarbij life geschetst door een professionele concept-visualiser. Het proces van de brainstormsessie kende de volgende fasering:

  • Explore: Probleemverkenning, formuleren probleemstelling, en vaststellen criteria en randvoorwaarden.
  • Create Ideas: Ontwikkelen ideeën en bepalen oplossingsrichtingen
  • Build Concepts: Selecteren oplossingsrichtingen en ontwikkelen totaalconcepten
  • Validate Solutions: Opstellen en valideren business cases
  • Take Action: Opstellen roadmap voor het vervolgtraject

Wat was het resultaat?

De brainstorm leverde circa 250 ruwe ideeën op verdeeld over zo’n 20 verschillende oplossingsrichtingen. Na clustering en selectie van ideeën ontstonden er circa 30 totaalconcepten voor de inrichting van het gebied. Hieruit zijn 9 business cases opgesteld. Deze 9 business cases zijn daarna door de deelnemers beoordeeld op de criteria Maatschappelijke Waarde, Haalbaarheid en Financieel rendement (25%). Enkele van de concepten: Energiepark, Drijvende Horecamarkt, Natuur Educatie Centrum, Centraal Trainingspark voor Hulpdiensten. Aan een extern ingenieursbureau zal worden gevraagd om de voorstellen nader te onderbouwen, te onderzoeken en door te rekenen. Ten behoeve van financiering wordt ook gezocht naar mogelijke investeerders en (Europese) subsidies. De uiteindelijke keuze is dan aan het bestuurlijk overleg. De resultaten van de Brainstorm zijn aan hen in boekvorm aangeboden met illustraties van alle uitgewerkte concepten en oplossingsrichtingen.