Innovatieaanpak voor Proponent

Proponent heeft de ambitie om de meest toonaangevende distributeur voor vliegtuigonderdelen ter wereld te zijn. Zij doen er alles aan hun relaties te helpen om wereldwijd vliegtuigen in de lucht te houden met behulp van een product- en dienstenportfolio van meer dan 400.000 items van hoge kwaliteit, die op tijd en overal ter wereld geleverd worden. Voor Proponent is innovatie van levensbelang om hun ambities waar te kunnen maken.

Wat was de vraag?

Aangezien Proponent recent is ontstaan vanuit een fusie van twee organisaties, was er veel behoefte om de gang van zaken binnen de verschillende onderdelen op één lijn te krijgen en om een centrale aanpak voor innovatie te ontwikkelen. KreaNova is gevraagd om te ondersteunen met advies en training op het gebied van innovatiemanagement.

Wat hebben we gedaan?

Hiertoe is een serie van online en offline sessies en trainingen gehouden met meer dan 100 medewerkers in Nederland, USA en HongKong. Er is gewerkt met diverse canvassen en formats voor het in kaart brengen van veranderkrachten, innovationdrivers en -killers, en voor het opstellen van verbetermaatregelen.

Wat was het resultaat?

De sessies met het MT hebben geleid tot het opstellen van een innovatieaanpak, die verder door middel van training in de organisatie is uitgerold. De diverse teams hebben deze aanpak geïntegreerd met de bestaande continu verbeteren methode.

Herbestemming Nedereindse Plas – Gemeente Utrecht

De Nedereindse Plas is een voormalige zandwin- en afvalstortlocatie van circa 91 hectare die uit twee plassen bestaat. Beide plassen zijn gedeeltelijk gedempt met o.a. bouw- en sloopafval. De gemeente Utrecht is sinds enige jaren bezig met de sanering van het gebied om de locatie geschikt te maken voor zwemrecreatie. Maar uit recent onderzoek blijkt dat dit een onevenredig grote investering zou vergen, die niet opweegt tegen de gebruikswaarde. Vandaar dat er behoefte ontstaan is om onderzoek te doen naar alternatieve bestemmingen voor het gebied. De gemeente Utrecht ziet in de situatie een unieke kans om de enorme oppervlakte aan grond en water op een zodanige wijze in te richten dat een bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit van de leefomgeving in de stad en omgeving. Er zullen weliswaar kosten aan verbonden zijn, en bestaande afspraken moeten wellicht worden herzien, maar op zichzelf biedt het gebied in deze druk bebouwde omgeving zeer veel mogelijkheden.

Wat was de vraag?

KreaNova is gevraagd een brainstorm te organiseren, waarin de gemeente samen met de andere stakeholders (provincie, hoogheemraadschap en recreatieschap) de situatie kan doorgronden, wensen en gevoelens kan inventariseren, alternatieve concepten kan ontwikkelen voor de herbestemming van het gebied, en deze kan valideren, en uiteindelijk de bestuurders enkele concepten aan kan bieden die voldoende rendabel, duurzaam en veilig zijn en bovendien acceptabel voor de stakeholders.

Wat hebben we gedaan?

Het doel van de driedaagse brainstormsessie was om met de vertegenwoordigers van alle partijen via de inzet van creatieve werkvormen en technieken te komen tot een aantal ‘out-of-the-box’ varianten voor de inrichting van de Nedereindse Plas, welke ter besluitvorming aan het bestuurlijk overleg zouden kunnen worden voorgelegd. De brainstorm werd ondersteund door 2 facilitators vanuit KreaNova. De ideeën die tijdens de brainstorm naar voren kwamen werden daarbij life geschetst door een professionele concept-visualiser. Het proces van de brainstormsessie kende de volgende fasering:

  • Explore: Probleemverkenning, formuleren probleemstelling, en vaststellen criteria en randvoorwaarden.
  • Create Ideas: Ontwikkelen ideeën en bepalen oplossingsrichtingen
  • Build Concepts: Selecteren oplossingsrichtingen en ontwikkelen totaalconcepten
  • Validate Solutions: Opstellen en valideren business cases
  • Take Action: Opstellen roadmap voor het vervolgtraject

Wat was het resultaat?

De brainstorm leverde circa 250 ruwe ideeën op verdeeld over zo’n 20 verschillende oplossingsrichtingen. Na clustering en selectie van ideeën ontstonden er circa 30 totaalconcepten voor de inrichting van het gebied. Hieruit zijn 9 business cases opgesteld. Deze 9 business cases zijn daarna door de deelnemers beoordeeld op de criteria Maatschappelijke Waarde, Haalbaarheid en Financieel rendement (25%). Enkele van de concepten: Energiepark, Drijvende Horecamarkt, Natuur Educatie Centrum, Centraal Trainingspark voor Hulpdiensten. Aan een extern ingenieursbureau zal worden gevraagd om de voorstellen nader te onderbouwen, te onderzoeken en door te rekenen. Ten behoeve van financiering wordt ook gezocht naar mogelijke investeerders en (Europese) subsidies. De uiteindelijke keuze is dan aan het bestuurlijk overleg. De resultaten van de Brainstorm zijn aan hen in boekvorm aangeboden met illustraties van alle uitgewerkte concepten en oplossingsrichtingen.

Brainstorm Lovah

Brainstorm­symposium met 100 Huisartsen

Voor de Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH) in samenwerking met de De Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging (LHOV) verzorgde KreaNova het BrainStorm Symposium ‘Vooruit met de Terugkomdag!” LOVAH is de Landelijke Organisatie voor Huisartsen in Opleiding. Vanuit diverse betrokkenen (artsen, instituten en artsen-in-opleiding) bestaan verschillende wensen om de opleiding te verbeteren.

Wat was de vraag?

KreaNova is gevraagd om een brainstormsymposium te organiseren met als doel het met elkaar bedenken van ideeën en oplossingen voor het verbeteren van de huisartsenopleiding, speciaal met betrekking tot ‘de terugkomdag’ die een centraal onderdeel van de opleiding vormt. Het is de bedoeling dat meerdere teams werken aan verschillende verbeterpunten, en hiervoor brainstormen over mogelijke oplossingen. Gezien het grote aantal deelnemers, en de beperkte tijd, is een strakke regie nodig om ervoor te zorgen dat men niet alleen creatief is, maar ook tijdig met oplossingsvoorstellen komt zodat deze aan het eind van het symposium gepresenteerd kunnen worden.

Wat hebben we gedaan?

KreaNova heeft een sessie ontworpen waarin de huisartsenopleiding als ‘patiënt’ werd behandeld. De huisartsenopleiding met al zijn in kaart gebrachte verbeterpunten werd als metaforische ‘patiënt’, afgebeeld op levensgrote brainstormcanvassen, door een 8-tal medische teams in aparte operatiekamers ‘geopereerd’ waarbij voor verschillende ‘kwalen’ oplossingen werden bedacht. De sessie bestond uit een voor elk team gelijke opzet, met een zelfde timing. Hierdoor kon elke operatiegroep tijdig de stappen voltooien en aan het eind met een concreet oplossingsvoorstel voor de dag komen om te presenteren aan het eind van het symposium.

Wat was het resultaat?

De deelnemers zijn laaiend enthousiast en de verbetermaatregelen worden opgepakt door de na het symposium opgerichte werkgroep ‘Vooruit!’, waarin zowel AIOS, onlangs afgestudeerde huisartsen en opleiders verenigd zijn. Zij hebben concrete voorstellen geschreven, op basis van de uitkomsten van de brainstormsessies, over hoe het onderwijs nog beter zou kunnen worden en spannen zich in voor de realisatie van deze voorstellen.

Rookbestrijding voor NIFV

Bij elke brand komt rook vrij. Het komt vaak voor dat de brandweer branden in grote gebouwen niet meer kan blussen. Zij beperkt zich dan tot het voorkomen van uitbreiding naar belendingen. Gevolg daarvan is dat er veelal een grote rookwolk ontstaat, die voor veel irritatie bij omwonenden zorgt. Het kan ook voorkomen dat de rookwolk het normale leven in het effectgebied onmogelijk maakt. In zo’n geval kunnen mensen dagenlang hun huizen niet in en kan het economisch leven stil komen te liggen. Er ontstaat dan grote emotionele en economische schade. Tot nog toe beschikte de brandweer niet over mogelijkheden en middelen om deze effectschade te beperken. Omdat de brandweer in de toekomst in toenemende mate zal gaan kiezen voor de buitenaanval kan dit probleem in de toekomst erger worden. Overigens treedt dit probleem ook op bij emissie van gevaarlijke gassen. Ook daarvoor zijn geen middelen/mogelijkheden voorhanden.

Wat was de vraag?

De brandweer wil in de toekomst kunnen beschikken over een mogelijkheden om de rookwolk afkomstig van een grote brand of een gaswolk te beperken: dit in tijdsduur en in omvang. Hiervoor zou een ‘tool’ ontwikkeld moeten worden: een direct in de praktijk toepasbare techniek en/of methode. Het beoogde eindresultaat van het project is een conceptsysteem (mogelijk met prototype) waarmee de gevolgen van het vrijkomen van schadelijke rook, gassen en/of dampen kunnen worden voorkomen of beperkt. Neerslaan is één methode om een gas- of rookwolk te beperken, maar wellicht zijn er andere methoden en bijbehorende technieken denkbaar en uitvoerbaar (verspreiden, oplossen, inkapselen et cetera). Gevraagd is om hiertoe een brainstorm traject te organiseren met gebruikmaking van de TRIZ methode.

Wat hebben we gedaan?

Voor deze situatie hebben we een meerdaagse sessie georganiseerd rond de volgende vraagstelling: “Hoe kunnen we de rookwolk van een grote brand of een gaswolk beperken (in tijd, omvang, consequenties)?” Het traject omvat de volgende stappen:

  • Explore: Probleemverkenning
  • Ideate: Ideeëncreatie
  • Build Solutions: Opstellen Oplossingsconcepten
  • Validate: Valideren Oplossingen
  • Take Action: Opstellen Roadmap

Tijdens deze brainstormsessie is, onder andere, gebruikgemaakt van TRIZ, een systematische methode voor het oplossen van problemen en het bedenken van nieuwe ideeën. TRIZ maakt gebruik van een enorme database met patenten, waaruit geput kan worden om oplossingen voor problemen uit het verleden te ‘vertalen’ naar oplossingen voor concrete problemen en uitdagingen van vandaag.

Wat was het resultaat?

De totale brainstormsessie heeft 110 ruwe ideeën opgeleverd, waarvan circa de helft via TRIZ tot stand is gekomen. Na selectie en uitwerking van de ideeen zijn een vijftal concrete oplossingsvoorstellen opgesteld, waaronder de ‘Rookcentrifuge’ de ‘Rookmagneet’ en het ‘Rookgordijn’. Naast deze inhoudelijke resultaten die in de paragrafen heeft het traject een voor de brandweer zeer wezenlijke ervaring met “out-of-the-box”-denken ofwel creatief, patroondoorbrekend denken gebracht. In deze brainstormsessie werkten deskundigen van de brandweer, inhoudelijk betrokken bij innovatietrajecten bij de brandweer, samen met experts uit zeer verschillende disciplines buiten de brandweer. Met deze groep is gebleken dat het zeer wel mogelijk is om bestaande aanpakken op een positieve manier ter discussie te stellen en met een brede, open blik naar schijnbaar onoplosbare problemen te kijken. De brainstormsessie en uitwerksessie vormen de eerste fase van het project „Onderzoek effectbestrijding brand (rookverspreiding)‟. Het resultaat van de sessies is de basis voor fase 2 van het project, waarin de verdere ontwikkeling van een methode, techniek of product centraal staat.

Innovatieaanpak voor Nationale Politie

De Nationale Politie is met circa 60.000 medewerkers een van de grootste organisaties van Nederland. Ook voor deze organisatie geldt dat creativiteit en innovatie noodzakelijk zijn om de gewenste resultaten te kunnen blijven waarborgen. Denk aan ontwikkelingen als internet, drones, 3d printing. Naast kansen voor het bedrijfsleven bieden deze ontwikkelingen helaas ook kansen voor de onderwereld. Aan de politie de taak om op deze ontwikkelingen in te spelen. Hiertoe werkt de Nationale Politie continu aan het innoveren van haar werkwijze.

Wat was de vraag?

Aan KreaNova is gevraagd om ondersteuning te bieden bij het verbeteren/aanscherpen van de innovatiestrategie, het innovatieklimaat, het innovatieproces en de innovatieorganisatie. Binnen de organisatie bestaan verschillende zienswijzen op de juiste aanpak en de behoefte bestaat om hierover meer op één lijn te komen.

Wat hebben we gedaan?

KreaNova heeft via een innovation audit, bestaande uit een enquete onder een groot aantal medewerkers, gevolgd door een serie diepteinterviews, een kaart gemaakt van de huidige situatie m.b.t. de innovatiezienswijzen en aanpak binnen de organisatie. Deze informatie is als input gebruikt voor een meerdaagse bijeenkomst waarbij door middel van creatieve denktechnieken en de concrete inzichten vanuit bedrijfskundige innovatiemanagement optiek, een verbeterplan is opgesteld.

Wat was het resultaat?

De Nationale Politie heeft de verbeterpunten onder begeleiding van KreaNova verder uitgewerkt. De implementatie hiervan wordt uitgevoerd door een netwerk van innovatiemakelaars binnen de verschillende eenheden van de organisatie.

Future Center

Future Lab Steden­driehoek

Op initiatief van KreaNova wordt er in samenwerking met de Gemeente Deventer, Kunstenlab Deventer, Innovatienetwerk Stedendriehoek, Stedendriehoek Onderneemt, gewerkt aan de ontwikkeling van een zogenaamd Future Lab voor de regio Stedendriehoek. 14 deelnemende organisaties ondertekenen de intentieverklaring waarin zij aangeven de totstandkoming van het initiatief te ondersteunen.

Ontwerp ‘Droomschool’ voor schoolvereniging Iris in Kampen

Het gebouw van de Koningin Emmaschool in Kampen heeft na vele jaren trouwe dienst uiteindelijk het stadium bereikt dat nieuwbouw noodzakelijk wordt. Het is de wens van leerkrachten, leerlingen en ouders om samen na te denken over het ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw, de Droomschool.

Wat was de vraag?

Het bestuur van de school heeft KreaNova gevraagd om een traject vorm te geven waarin zowel bestuurders en leerkrachten, als ook ouders en leerlingen hun wensen, verlangens en visie kunnen geven als input voor een nieuw te bouwen schoolgebouw. KreaNova is speciaal gevraagd om zijn expertise op het gebied van creatieve denktechnieken en brainstorming.

Wat hebben we gedaan?

Rondom de meivakantie, hebben alle leerlingen hun ‘Droomschool’ getekend. Vervolgens zijn deze tekeningen ten toongesteld in het schoolgebouw, hebben de leerlingen de tekeningen ‘geliked’, en zijn er per klas “wensenlijstjes” opgesteld met wat de nieuwe school hen in elk geval zou moeten bieden.
Aan de hand van de meest populaire ontwerpen is vervolgens op een ideeënsessie gehouden met leerlingen, leerkrachten en ouders. Hier konden de deelnemers eerst vertellen wat zij vooral achter wilden laten in het oude gebouw en dus niet terug wilden zien in de droomschool. Vervolgens gingen ze in drie groepjes aan de slag met het maken van een topontwerp op basis van de eerder gemaakte tekeningen. Daarna konden alle aanwezigen wensen aandragen voor de ‘verlanglijst’. Als laatste werd er gestemd op de items op de verlanglijst.

Wat was het resultaat?

Het traject heeft meer dan 100 ideeën opgeleverd, die vervolgens zijn gerangschikt op basis van het aantal stemmen. Hieruit is een duidelijke verlanglijst ontstaan van onderdelen om rekening mee te houden tijdens het ontwerp. Ook is een drietal ‘topconcepten’ opgesteld en gevisualiseerd door de deelnemers. Op basis van alle informatie is een briefing opgesteld voor de uiteindelijke ontwerpers. Inmiddels is de droomschool gerealiseerd. Het resultaat is hieronder te bewonderen.

Tnt Innight Van

Innovatie TNT Innight

Het innovatieteam van TNT Innight wordt door KreaNova begeleid in het vormgeven van hun innovatie Plan Van Aanpak. Aan de hand van de zeven eigenschappen van innovatieve organisaties komt het team tot een verbeter-blauwdruk.

ASR Verzekeringen

Creatief Denken voor Marketeers

10 marketeers van ASR verzekeringen worden door KreaNova getraind in Creatief Denken. Met behulp van creatieve technieken komen zij tot de vastlegging van hun missie, visie en strategie.

RMB Cuyk

Innovatie RMB Cuijk

Voor RMB Cuijk verzorgt KreaNova een begeleidingstraject gericht op het ontwikkelen van een innovatieve organisatie. In 4 bijeenkomsten verspreid over 4 maanden wordt een plan van aanpak voor de ontwikkeling van een innovatieve organisatie opgesteld. RMB Cuijk voert het plan vervolgens zelfstandig uit.